Trang chủ   >  Thông tin Chương trình ECA   >   Thể lệ

Thể lệ trang chủ

THỂ LỆ
Chương trình bình chọn
“Top 10 Doanh nghiệp Thương mại điện tử tiêu biểu” năm 2015
(tại Thư mời số 10786 /TM-SCT ngày 09/10/2015 của Sở Công Thương TPHCM)
“Top 10 Doanh nghiệp Thương mại điện tử tiêu biểu” là chủ đề chương trình bình chọn “Doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử tiêu biểu” do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh giao Sở Công Thương chủ trì thực hiện nhằm quảng bá, thúc đẩy lĩnh vực thương mại điện tử (TMĐT) phát triển. Để quá trình bình chọn diễn ra khách quan, minh bạch, Sở Công Thương thông báo Thể lệ Chương trình đến tất cả tổ chức, cá nhân có liên quan như sau:
I. ĐIỀU KIỆN THAM GIA:
1. Đối với doanh nghiệp dự thi:
Doanh nghiệp dự thi chương trình bình chọn “Top 10 Doanh nghiệp Thương mại điện tử tiêu biểu” năm 2015 (sau đây gọi tắt là “chương trình bình chọn”) phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:
a)     Được thành lập theo pháp luật Việt Nam, có trụ sở, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại TP.HCM;
b)     Sở hữu website TMĐT bán hàng, website cung cấp dịch vụ TMĐT(*) (gọi tắt là “website TMĐT”); hoặc cung cấp dịch vụ hỗ trợ TMĐT như: thanh toán trực tuyến, giao nhận hàng hóa…;
c)     Chấp hành pháp luật Việt Nam hiện hành;
d)     Website hoặc dịch vụ đăng ký dự thi đã hoạt động ít nhất 01 năm tính đến ngày 31/10/2015.
Doanh nghiệp do thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng tư vấn chuyên môn, Ban Giám khảo tham gia góp vốn, điều hành không được tham gia chương trình này.
2. Đối với người bình chọn:
- Cá nhân hoặc đại diện của tổ chức đã giao dịch tại website TMĐT hoặc đã sử dụng dịch vụ hỗ trợ TMĐT của doanh nghiệp tham gia chương trình này.
- Đồng ý cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân theo mẫu do Ban Tổ chức quy định (nội dung chi tiết trên website www.eca.trade.hochiminhcity.gov.vn).
Công chức, nhân viên các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban Tổ chức không được tham gia chương trình này.
II. PHƯƠNG THỨC THI – BÌNH CHỌN:
1. Phương pháp đánh giá kết quả:
a. Đối với Website cung cấp dịch vụ TMĐT và Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ hỗ trợ TMĐT: kết quả được xác định dựa trên số lượng bình chọn của Người tiêu dùng.
b. Đối với Website TMĐT bán hàng: kết quả được xác định dựa trên số lượng bình chọn của Người tiêu dùng và đánh giá của Ban Giám khảo, trong đó:
- Điểm số do Người tiêu dùng bình chọn chiếm 50% tổng số điểm;
- Điểm số do Ban Giám khảo chấm chiếm 50% tổng số điểm.
Trường hợp nhiều website trong cùng hạng mục giải thưởng có tổng số điểm bằng nhau, thứ hạng các website đó sẽ do Ban Giám khảo quyết định.
2. Phương thức bình chọn của Người tiêu dùng: 
Người tiêu dùng tham gia bình chọn theo hướng dẫn tại website www.eca.trade.hochiminhcity.gov.vn
3. Tiêu chí đánh giá của Ban Giám khảo:
Ban Giám khảo xem xét, chấm điểm theo thang điểm 100 dựa trên các nhóm tiêu chí:
-        Nhóm tiêu chí về kỹ thuật, thiết kế;
-        Nhóm tiêu chí về phương thức kinh doanh;
-        Nhóm tiêu chí về thực hiện pháp luật.
Kết quả chấm điểm được Ban Tổ chức công bố sau thời điểm kết thúc tiếp nhận bình chọn của người tiêu dùng trên website www.eca.trade.hochiminhcity.gov.vn
Đính kèm:   Phụ lục Bảng tiêu chí đánh giá của Ban Giám khảo.
III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:
A. Giải thưởng dành cho Doanh nghiệp:
1. Cơ cấu giải thưởng:
a. Giải thưởng “Top 10 Doanh nghiệp Thương mại điện tử tiêu biểu”:Căn cứ vào số lượng đơn vị đăng ký tham dự và đặc trưng hàng hóa, dịch vụ cung cấp; các websitebán hàng /đơn vị cung cấp dịch vụ được phân chia thành các nhóm ngành tương ứng, bao gồm nhưng không giới hạn:
- Website TMĐT bán hàng ngành Điện tử viễn thông,
- Website TMĐT bán hàng ngành Sách,
- Website TMĐT bán hàng ngành Hoa tươi,
- Website TMĐT bán hàng ngành Du lịch lữ hành,
- Website TMĐT bán hàng ngành … khác,
- Website TMĐT bán hàng các ngành tổng hợp,
- Website khuyến mại trực tuyến,
- Sàn giao dịch TMĐT tiêu biểu,
- Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến,
- Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giao – nhận hàng hóa
[HNS1] Dựa trên số lượng bình chọn của Người tiêu dùng và đánh giá của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức sẽ quyết định Top 10 Doanh nghiệp Thương mại điện tử tiêu biểu” năm 2015 đoạt Giải thưởng Thương mại điện tử TP.HCM năm 2015.
b. Giải thưởng “Website TMĐT tiêu biểu nhất năm 2015 do Ban Giám khảo đánh giá”:
Được Ban Tổ chức xem xét, trao cho website TMĐT bán hàng có điểm số cao nhất do Ban Giám khảo chấm điểm và đánh giá trong số các website TMĐT bán hàng tham gia.
Trường hợp có nhiều website cùng đạt điểm số cao nhất, Ban Tổ chức sẽ trao giải cho website được Ban Giám khảo thống nhất lựa chọn.
c. Giải thưởng “Website/Dịch vụ TMĐT tiêu biểu nhất năm 2015 do Người tiêu dùng bình chọn”:
Được Ban Tổ chức xem xét, trao cho đơn vị có tổng số lượt bình chọn của người tiêu dùng cao nhất, không phân biệt nhóm ngành dự thi.
Trường hợp có nhiều đơn vị cùng đạt số lượt bình chọn cao nhất, Hội đồng Ban Tổ chức và Ban Giám khảo sẽ thống nhất lựa chọn đơn vị được trao giải.
d. Giải thưởng “Doanh nghiệp có thành tích xuất sắc thúc đẩy lĩnh vực TMĐT phát triển”:
Được Ban Tổ chức xem xét, đề xuất Ủy ban nhân dân TP.HCM trao cho đơn vị đã ít nhất 03 (ba) lần được khen tặng Giải thưởng Thương mại điện tử TP.HCM và chưa được Ủy ban nhân dân TP.HCM khen thưởng cho những thành tích này trước đó.
2. Hình thức khen thưởng:
a. Đối với các Giải thưởng Thương mại điện tử thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 (quy định tại điểm a, b, c mục 1 nêu trên)
Các doanh nghiệp đoạt Giải thưởng Thương mại điện tử thành phố Hồ Chí Minhnăm 2015 được tặng Giấy khen của Sở Công Thương, Cúp lưu niệm và Tiền thưởng theo quy định hiện hành về thi đua, khen thưởng của Nhà nước và Thể lệ Chương trình.
b. Đối với Doanh nghiệp có thành tích xuất sắc thúc đẩy lĩnh vực TMĐT phát triển (quy định tại tại điểm d mục 1 nêu trên)
Được tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố, Cúp lưu niệm, Tiền thưởng theo quy định hiện hành về thi đua, khen thưởng của Nhà nước và Thể lệ Chương trình.
B. Giải thưởng dành cho Người tiêu dùng tham gia bình chọn:
- 50 giải thưởng (dự kiến giá trị mỗi giải thưởng tối thiểu là 500.000 đồng) dành cho những Người có lượt bình chọn ngẫu nhiên thứ 500; 1.000; 1.500; 2.000; 2.500; 3.000; 3.500; 4.000; 4.500;…(theo thứ tự lượt bình chọn chia hết cho 500) trong chương trình.
- 10 giải thưởng (dự kiến giá trị mỗi giải thưởng tối thiểu là 1.000.000 đồng) dành cho người bình chọn may mắn đáp ứng đủ 02 điều kiện:
+ Bình chọn cho website/đơn vị đoạt các Giải thưởng Thương mại điện tử tiêu biểu năm 2015 (quy định tại điểm a, b, c mục 1 khoản A nêu trên);
+ Dự đoán tổng số lượt bình chọn của Người tiêu dùng dành cho website/đơn vị trúng giải nêu trên gần đúng nhất. Nếu có nhiều người dự đoán gần đúng giống nhau, người đoạt giải sẽ là người đã bình chọn sớm nhất.
IV. THỂ LỆ THAM GIA:
1. Đối với đơn vị dự thi:
a)   Mỗi doanh nghiệp có thể đăng ký tham gia nhiều website. Tùy theo đặc thù của website hoặc dịch vụ cung cấp, mỗi website sẽ được phân nhóm tham gia theo nhóm hàng hóa/dịch vụ đặc thù tương ứng (được nêu tại điểm a mục 1 khoản A phần III).
b)   Nộp hồ sơ đăng ký về địa chỉ email: ttthoa.sct@tphcm.gov.vn gửi bản chính (bản in) về Ban Tổ chức theo địa chỉ:
Phòng Kỹ thuật An toàn – Môi trường, Sở Công Thương TP.HCM
Địa chỉ:  61 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM
Điện thoại: (08) 38.277.416      Fax: (08) 38.277.416
- Thời hạn gửi hồ sơ qua email: từ nay đến hết ngày 10/11/2015.
- Thời hạn gửi hồ sơ đăng ký (bản in): từ nay đến hết ngày 10/11/2015 (căn cứ theo dấu bưu điện). Hồ sơ này sẽ được Ban Tổ chức dùng để kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của đơn vị đoạt giải.
- Ngày 12/11/2015, Ban Tổ chức thông báo danh sách chính thức các đơn vị tham gia chương trình để phục vụ cho việc đánh giá và bình chọn trực tuyến bắt đầu từ ngày 15/11/2015.
c)   Đơn vị tham gia không phải nộp bất cứ loại phí hoặc lệ phí nào.
d)   Đơn vị tham gia được đặt logo, banner trên website của chương trình bình chọn www.eca.trade.hochiminhcity.gov.vn và hưởng lợi ích từ việc quảng bá chương trình trên các báo, đài gồm: VN Express, 24h, Tuổi trẻ, Thời báo Vi tính Sài Gòn, Sài gòn Tiếp thị,… Đồng thời, đơn vị tham gia sẽ được mời tham dự các chương trình tuyên truyền, hội nghị, hội thảo, đào tạo, xúc tiến thương mại, hỗ trợ khác về TMĐT do thành phố tổ chức.
e)   Đơn vị tham gia có trách nhiệm đăng tải banner chương trình bình chọn (bao gồm đường dẫn về website bình chọn) trên website đã đăng ký tham gia bình chọn và/hoặc website chính thức của doanh nghiệp và/hoặc trong thư điện tử (email) doanh nghiệp gửi đến khách hàng trong thời gian bình chọn trực tuyến từ ngày 15/11/2015 đến hết ngày 15/12/2015 để Người tiêu dùng có thể đến bình chọn cho chính doanh nghiệp tại website www.eca.trade.hochiminhcity.gov.vn.
Trường hợp đơn vị không thực hiện trách nhiệm trên, Ban Tổ chức sẽ không đăng tải logo, banner của đơn vị theo nội dung điểm d mục này và xem xét lại quyền tham gia dự thi của đơn vị.
f)     Đơn vị đoạt giải có các quyền lợi sau:
- Được trao tặng “Giải thưởng Thương mại điện tử thành phố Hồ Chí Minh” theo quy định tại khoản A phần III;
- Được sử dụng biểu tượng (logo) chương trình vào các hoạt động kinh doanh trong 01 (một) năm kể từ ngày trao giải;
- Được ưu tiên quảng bá miễn phí thông qua các chương trình tuyên truyền, quảng bá về TMĐT của thành phố trong năm 2016.
Trường hợp đơn vị đoạt giải có hành vi vi phạm Thể lệ này trong năm dự thi, Ban Tổ chức sẽ công bố công khai việc tước giải thưởng và giải thưởng đó sẽ được xem xét trao cho đơn vị có tổng điểm số hoặc số lượt bình chọn thấp hơn liền kề (tùy theo hạng mục giải thưởng).
g)   Trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày trao giải, nếu đơn vị đoạt giải không liên hệ với Sở Công Thương để nhận giải, Sở Công Thương có toàn quyền định đoạt đối với giải thưởng, mọi tranh chấp, khiếu nại có liên quan sẽ không được giải quyết.
2. Đối với Người tiêu dùng tham gia bình chọn:
a)   Người tiêu dùng tham gia bình chọn chỉ được bình chọn 01 (một) lần cho mỗi giải thưởng trong chương trình.
b)   Người tiêu dùng tham gia bình chọn phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin đã cung cấp cho Ban Tổ chức. Ban Tổ chức có trách nhiệm bảo mật thông tin và được quyền yêu cầu người đoạt giải đối chiếu, chứng minh tính xác thực của những thông tin này trước khi phát giải.
Nếu người đoạt giải không thể chứng minh tính xác thực của thông tin đã cung cấp cho Ban Tổ chức, giải thưởng sẽ được xử lý như sau:
- Trường hợp thuộc 10 giải thưởng dành cho người bình chọn may mắn: Ban Tổ chức sẽ trao giải thưởng đó cho người có số dự đoán gần đúng liền kề. Nếu người đoạt giải kế tiếp cũng không chứng minh được tính xác thực của các thông tin đã cung cấp cho Ban Tổ chức, giải thưởng đó sẽ bị hủy bỏ;
- Các trường hợp khác: giải thưởng đó sẽ bị hủy bỏ.
c)   Trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát giải, nếu người đoạt giải không liên hệ với Sở Công Thương để nhận giải, Sở Công Thương có toàn quyền định đoạt đối với giải thưởng, mọi tranh chấp, khiếu nại có liên quan sẽ không được giải quyết.
Ban Tổ chức sẽ công bố tất cả thông tin nêu trên tại website chương trình bình chọn www.eca.trade.hochiminhcity.gov.vn.
V. ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG:
- Thể lệ này được áp dụng đối với tất cả tổ chức, cá nhân tham gia chương trình bình chọn “Top 10 Doanh nghiệp Thương mại điện tử tiêu biểu” năm 2015 do Sở Công Thương TP.HCM chủ trì tổ chức. Ban Tổ chức mặc định hiểu rằng: “Tất cả tổ chức, cá nhân đều đã ĐỌC VÀ ĐỒNG Ý nội dung Thể lệ này trước khi đăng ký tham gia hoặc tiến hành bình chọn”.
- Trong trường hợp cần thiết, Ban Tổ chức có quyền thay đổi nội dung Thể lệ này nhưng những nội dung thay đổi không ảnh hưởng đến quyền lợi của các tổ chức, cá nhân tham gia chương trình bình chọn và những thay đổi đó sẽ được thông báo công khai tại website chính thức của chương trìnhwww.eca.trade.hochiminhcity.gov.vn./.
SỞ CÔNG THƯƠNG TP.HCM

(*) Căn cứ khoản 1, 2 điều 25 Nghị định 52/2014/NĐ-CP của Chính phủ về thương mại điện tử:
- Website TMĐT bán hàng: là website TMĐT do các thương nhân, tổ chức, cá nhân tự thiết lập để phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ của mình.
- Website cung cấp dịch vụ TMĐT: là website TMĐT do thương nhân, tổ chức thiết lập để cung cấp môi trường cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân khác tiến hành hoạt động thương mại. Website cung cấp dịch vụ TMĐT bao gồm:
sàn giao dịch TMĐT; website đấu giá trực tuyến; website khuyến mại trực tuyến; các loại website khác do Bộ Công Thương quy định (đến nay Bộ chưa quy định).


 

Xem Thể lệ chương trình đính kèm